زانو مغزی

جزییات محصول

دسته بندی : اتصالات ساده
تعداد فی سایز
160 37000 20*1/2
140 38000 25*1/2
140 42000 20*3/4
140 43000 25*3/4
زانو مغزی

طراحی و پیاده سازی شرکت سهند